???
Najnowsze wpisy:
Polecamy
???
Statystyki robot??w:

 • Google: 138
 • Msn: 1
 • Yahoo: 23
 • Netsprint: 0
 • Onet: 0
 • Szukacz: 0
 • Statystyki PageRank:

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2

  3

  2

  2

  95

  Statystyki:
 • Ilo??? wpis??w: 104
 • Wpisy oczekuj?ce: 0
 • Ilo??? kategorii: 213
 • Odwiedziny: 2151902
 • Ods??ony wpis??w: 281515
 • PR: 2
 • Promowane wpisy:
  Najcz???ciej czytane wpisy:

  Strona główna » Miasta

  • Krak??w
  • ???d??
  • Polska
  • Wroc??aw
  • Dodaj kategori?

   Firma sprz?taj?ca Wroc??aw
   Jeste??my nowoczesn? firm? sprz?taj?c? z Wroc??awia. Nowoczesno??? oznacza przede wszystkim wyposa??enie w porz?dny i wysokiej jako??ci sprz?t do czyszczenia. Nie pracujemy na marketowych ??rodkach czysto??ci, stosujemy nowoczesne technologie czyszczenia oraz wykonujemy tzw. czyszczenie maszynowe. Wszystko to sprawia, ??e obs??ugujemy klient??w wymagaj?cych, kt??rzy niekiedy prowadz? dzia??alno??? przemys??ow? i zabrudzenia na ich obiektach niemo??liwe s? do usuni?cia przy pomocy standardowego sprz?tania. Wi?cej szczeg??????w znajdziecie Pa??stwo na naszej stronie internetowej. Zapraszamy serdecznie do kontaktu oraz do korzystania z naszych us??ug. Ponadto nasza firma przestrzega bardzo wysokich standard??w wsp????pracy z partnerami biznesowymi.


   Dodano: 2013-08-12 10:18:32

   Design ????d??.
   Strona autorska, na kt??rej zawar??em cz???? mojego dotychczasowego dorobku artystyczno - projektowego. Wyr????niaj?cym si? profilem prezentowanych prac jest grafika 3d, pocz?wszy od prac ??ci??le projektowych jak modele przedmiot??w, projekty wzornictwa przemys??owego itd., a?? po renderingi wykorzystywane przy wizualizacjach fotorealistycznych lub pogl?dowych oraz animacje 3d. Elementami grafiki 3d cz?sto posi??kuje si? przy budowie i realizacji projekt??w z innych dziedzin oraz najr????niejszych prezentacji.


   Dodano: 2014-01-10 18:39:50

   Sigma video studio - profesjonalne us??ugi wideo
   Firma Sigma Video Studio prowadzi dzia??alno??? w zakresie us??ug wideofilmowania i fotografii. G????wnym obszarem dzia??alno??ci naszej firmy jest wojew??dztwo Podlaskie, jednak na ??yczenie klienta pracujemy r??wnie?? w s?siednich wojew??dztwach. Oferowane przez nas us??ugi to: *wideofilmowanie imprez okoliczno??ciowych - chrzt??w, komunii, wesel *profesjonalna fotografia *nagrywanie wideo z event??w rozrywkowych i artystycznych ??wiadczone przez nas us??ugi s? w pe??ni profesjonalne, o czym ??wiadcz? komentarze zadowolonych klient??w. Po wi?cej szczeg??????w zapraszamy na stron? www Sigma Video Studio, lub na nasz profil na facebooku.


   Dodano: 2013-08-16 13:09:02

   Teatr ognia mantra
   Profesjonalne i pe??ne tajemnic pokazy ta??ca z ogniem. Ca??o??? urozmaicona pirotechnik?, pluciem ognia i po??ykaniem ognia. Taniec z ogniem to najlepsza atrakcja na Twoj? imprez? okoliczno??ciow?. Zapraszamy na stron? internetow? w celu zapoznania si? z nasz? ofert?.


   Dodano: 2013-08-12 10:40:33

   Rzeczoznawca maj?tkowy Krakw
   Jeste?my biurem zajmuj?cym si? wycenami maj?tkowymi na terenie Krakowa i okolic. Jako profesjonali??ci w swojej bran??y oferujemy Pa??stwu pe??en zakres us??ug zwi?zanych z oszacowaniem warto??ci nieruchomo??ci, ruchomo??ci i ??rodk??w niematerialnych. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony firmowej i zapoznanie si? ze szczeg????ami oferowanych us??ug.


   Dodano: 2013-07-12 11:20:08

   Biuro wycen maj?tkowych Beata Racho??
   Od 2007 roku jestem zwi?zana z rynkiem nieruchomo??ci. Ca??? swoj? aktywno??? edukacyjn? i zawodow? po??wi?cam tej dziedzinie. Jestem cz??onkiem Krakowskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawc??w Maj?tkowych. Nieustannie podnosz? swoje kwalifikacje. Wykonuj? wyceny dla os??b indywidualnych, instytucji i przedsi?biorstw. Swoim klientom zapewniam solidne i terminowe wykonanie wyceny w atrakcyjnych cenach. Wykonuje wyceny m. in. dla cel??w: ustalenie ceny kupna-sprzeda??y, ustalenie ceny wywo??awczej przy sprzeda??y, do ustalenia amortyzacji, aktualizacja op??at za u??ytkowanie wieczyste, ustalenie wielko??ci zabezpieczenia kredytu, obliczenie odszkodowania za wyw??aszczenie, ustalenie wielko??ci op??aty skarbowej (podatek od spadk??w i darowizn lub od czynno??ci cywilno-prawnych), ustalenie ceny sprzeda??y nieruchomo??ci u??ytkownikowi wieczystemu, obliczenie odszkodowania za szkody, ustalenie wysoko??ci ubezpieczenia, od uw??aszczenia osoby prawnej, obliczanie op??aty planistycznej, rozliczenia poniesionych nak??ad??w, obliczenie op??aty adiacenckiej, obliczenie nale??no??ci za wy???czenie gruntu rolnego (le??nego) z produkcji,zaliczenie mienia pozostawionego za granic? na poczet nabycia nieruchomo??ci. Wyceniam m. in.: dzia??ki, domy, lokale mieszkalne, nieruchomo??ci przemys??owe, lokale us??ugowe, hale, magazyny, nieruchomo??ci produkcyjne, hotele, kamienice, dzia??ki rolne, le??ne i inne. Opr??cz us??ug wyceny nieruchomo??ci ??wiadczymy r??wnie?? us??ugi po??rednictwa sprzeda??y na terenie wojew??dztwa ma??opolskiego. Wi?cej informacji: rzeczoznawca Tarn??w


   Dodano: 2015-01-17 18:57:44

    tagi: design portfolio ????d?? asp projektowanie anonim44 sprz?tanie Wroc??aw firma sprz?taj?ca czyszczenie us??ugi porz?dkowe sprz?tanie dom??w Wroc??aw sprz?tanie biur teatr ognia fireshow taniec z ogniem taniec ognia rzeczoznawca wycena maszyn szacowanie warto??ci nieruchomo??ci wyceny maj?tkowe wideofilmowanie videofilmowanie fotografia fotograf Bia??ystok wycena nieruchomo??ci operat szacunkowy

    Copyright Š Katalog 123seo.com.pl Wszelkie prawa zastrze??one.
    Strona G????wna Przyjaciele | Mapa katalogu