???
Najnowsze wpisy:
Polecamy
  • Rzeczoznawca maj?tkowy Karolina Kozielska - wyceny maj?tkowe krak??w
   Oferuj? us??ugi w zakresie wycen nieruchomo??ci. Wykonana przeze mnie opinia ma form? operatu szacunkowego. Realizuj? us??ugi w zakresie szacowania wszelkiego…
  • Wycena nieruchomo??ci | rzeczoznawca m?jatkowy - Ma??gorzata Drobna
   Ma??gorzata Drobna - rzeczoznawca maj?tkowy. Profesjonalne i rzetelne wyceny wszelkiego rodzaju nieruchomo??ci mi?dzy innymi dom, dzia??ka, mieszkanie, lokal u??ytkowy, grunty…
  • Wynajem bus??w osobowych krak??w
   Oferujemy wynajem samochod??w typu bus kt??re s? w stanie pomie??ci? 8 lub 9 os??b. Oferowane samochody zosta??y wyprodukowane w 2019…
  • Apartamenty vip starowi??lna - krak??w
   Oferujemy wynajem presti??owych apartament??w w samym centrum Krakowa. Apartamenty zosta??y tak urz?dzone aby ka??da para wynajmuj?ca t? przestrze?? czu??a si?…
  • Biuro wycen maj?tkowych Beata Racho??
   Od 2007 roku jestem zwi?zana z rynkiem nieruchomo??ci. Ca??? swoj? aktywno??? edukacyjn? i zawodow? po??wi?cam tej dziedzinie. Jestem cz??onkiem Krakowskiego…
  • Elektrozawory - opole
   Firma Pneumaticon znajduj?ca si? w Opolu chcia??a Pa??stwu zaprezentowa? szeroki asortyment z pneumatyki oraz z automatyki. Znajd? u nas Pa??stwo…
  • Drzwi antyw??amaniowe
   Oferta firmy Drzwipol to monta?? i wymiana drzwi wewn?trznych oraz drzwi zewn?trznych. Nale??y wiedzie?, ??e zgodnie z polskimi normami istniej?…
  • Fryzury - ??lub i wesele
   Zaplanowanie za??lubin to ci???ki proces, a wyobra??enie swojego wizerunku w tym dniu to nieraz du??a zagadka. I w tym miejscu…
  • Darmowe og??oszenia lokalne - www.oglosimy.pl
   Poszukujesz strony internetowej na kt??rej bez op??at zamie??cisz swoje og??oszenie dotycz?ce sprzeda??y sprz?tu gospodarstwa domowego lub poszukujesz podwykonawcy? W takim…
  • Sukienki - poczuj si? fenomenalnie!
   Prowadzony przez nas Fenomenalny Butik podchodzi do ubioru zupe??nie inaczej, ni?? najwi?ksze firmy odzie??owe. Dost?pne tutaj sukienki nie by??y tworzone…
???
Statystyki robot??w:

 • Google: 0
 • Msn: 0
 • Yahoo: 0
 • Netsprint: 0
 • Onet: 0
 • Szukacz: 0
 • Statystyki PageRank:

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2

  3

  2

  2

  95

  Statystyki:
 • Ilo??? wpis??w: 104
 • Wpisy oczekuj?ce: 0
 • Ilo??? kategorii: 213
 • Odwiedziny: 2151873
 • Ods??ony wpis??w: 281507
 • PR: 2
 • Promowane wpisy:
  Najcz???ciej czytane wpisy:

  Jak doda? wpis?

  Jak doda? wpis?


  Zg??oszenie witryny do katalogu:

  Ka??dy w??a??ciciel strony WWW mo??e zaproponowa? do???czenie jej do Katalogu. Witryna zostanie dodana do katalogu po spe??nieniu wymaga?? okre??lonych w niniejszym Regulaminie.

  Stron? mo??na doda? do katalogu na trzy sposoby:

  1. Skorzystanie z darmowego wpisu,

  2. Skorzystanie z wpisu premium czyli wpisu który zostanie dodany do katalogu po dokonaniu p??atno??ci SMS,

  3. Wykorzystaniu "Tajnego kodu" które s? zamieszczane na forum PIO.

  Dokonana op??ata nie jest gwarancj? akceptacji wpisu. Op??ata zapewnia zg??aszaj?cemu, ??e w ci?gu 7 dni roboczych moderator katalogu odwiedzi stron? i sprawdzi czy nadaje si? ona do katalogu (spe??nia warunki okre??lone niniejszym regulaminem). Op??aty nie s? zwracane.

  W przypadku, gdy strona internetowa nie spe??nia wymaga?? okre??lonych Regulaminem w??a??ciciel Katalogu odmówi do???czenia strony do Katalogu. W do???czeniu lub odmowie do???czenia Witryny WWW do katalogu Wydawca poinformuje w??a??ciciela Witryny poczt? elektroniczn? na adres w??a??ciciela podany w zg??oszeniu.

  W ka??dym przypadku mo??na zapyta? o mo??liwo??? dodania swojej witryny do katalogu wysy??aj?c email na adres admin@123seo.com.pl

  Kryteria przyj?cia witryny do katalogu:

  Witryna WWW zg??aszana do Katalogu musi spe??nia? nast?puj?ce wymagania:

  • witryna powinna stanowi? warto??? dla u??ytkownika,
  • tytu?? wpisu MUSI/POWINIEN by? zwi?zany z tematyk? witryny,
  • zawarto??? Witryny WWW nie mo??e narusza? powszechnie obowi?zuj?cych przepisów prawa,
  • wpis do Katalogu dotycz?cy stron www musi zawiera? adres www witryny, i powinien by? zgodny z zasadami polskiej pisowni i zgodnie ze stanem faktycznym nawi?zywa? do tre??ci dodawanej witryny, w szczególno??ci wpis nie mo??e sk??ada? si? wy???cznie ze s??ów kluczowych,
  • nie przyjmujemy stron o tre??ci erotycznej, hazardu w ??adnej formie, zak??adów sportowych, etc… oraz innych witryn nak??aniaj?cych do ??amania prawa b?d?? s??u???cych do wymiany plików, ??amania praw autorskich,
  • witryna nie mo??e zawiera? tre??ci rasistowskich, faszystowskich, propaguj?cych przemoc, wzywaj?cych do nienawi??ci na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a tak??e stron propaguj?cych tre??ci uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszaj?cych zasady Etykiety,
  • witryna nie mo??e by? w fazie budowy,
  • nie przyjmujemy witryn zwi?zanych z anonsami towarzyskimi, seksem, erotyk? w ??adnej postaci,
  • witryna nie mo??e zawiera? wy???cznie wersji obcoj?zycznych, tj. innych ni?? polska wersja j?zykowa,
  • witryna nie mo??e stanowi? podstrony strony ju?? zarejestrowanej w Katalogu -wyj?tek mo??e stanowi? podstrona o wysokiej jako??ci merytorycznej, ca??kowicie wyodr?bniona tematycznie,
  • nie mo??e stanowi? przekierowania na inn? witryn?, ani te?? prezentowa? w nieznacznie zmodyfikowany sposób, tre??? innej strony www.
  • nie mo??e zawiera? takiej samej tre??ci pod ró??nymi adresami zg??oszonymi do Katalogu,
  • tytu?? i opis w katalogu nie mo??e zawiera?: adresów URL, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania i siedzib firm, znaków specjalnych i symboli je??li takie dane b?d? zawarte, to zostan? one omini?te przy rejestracji w Katalogu,
  • w s??owach kluczowych nie mog? by? umieszczane nazwy i marki firm prowadz?cych dzia??alno??? konkurencyjn? w stosunku do dzia??alno??ci w??a??ciciela Witryny WWW zarejestrowanej w Katalogu,
  • tytu?? witryny w katalogu mo??e sk??ada? si? maksymalnie z 50 znaków, opis – z minimum 400 znaków, maksymalnie 6000, w zale??no??ci od grupy wpisu, wymagania grup podane s? na samym ko??cu regulaminu
  • w tytule i opisie wielkie litery mog? by? u??ywane jedynie zgodnie z zasadami polskiej ortografii, ci?gi wyrazów pisanych wielkimi literami b?d? zamieniane na ma??e,
  • witryna powinna wy??wietla? si? na bie???co – strony niewy??wietlaj?ce si? przez 10 kolejnych dni b?d? usuwane z Katalogu,
  • tytu?? i opis Witryny WWW w Katalogu nie mo??e zawiera? ci?gu wyrazów i powtórze?? maj?cych funkcj? s??ów kluczowych.
  • W przypadku zg??osze??, i?? witryna ju?? nie istnieje (dotyczy równie?? witryn zaparkowanych) administracja zastrzega sobie do edycji i wprowadzenia zmian we wpisie oraz jej usuni?cia
  • Dodatkowo zabronione s? wymienione poni??ej tre??ci i linki do takich tre??ci:
  • Umo??liwiaj?ce ogl?danie ró??nego rodzaju mediów naruszaj?cych prawa autorskie osób trzecich np witryny z filmami online, wyszukiwarki mp3
  • Wszelkiego typu anonse, og??oszenia towarzyskie i rzeczy z tym zwi?zane oraz:
   • Tre??ci pornograficzne lub przeznaczone tylko dla osób doros??ych.
   • Tre??ci zwi?zane z przemoc?.
   • Tre??ci zwi?zane z nietolerancj? rasow? lub nawo??uj?ce do nienawi??ci wobec jakichkolwiek osób, grup albo organizacji.
   • Przesadne wulgaryzmy.
   • Tre??ci zwi?zane z ??amaniem zabezpiecze?? lub usuwaniem blokad oprogramowania (hackingiem/crackingiem).
   • Tre??ci zwi?zane z hazardem lub kasynami.
   • Tre??ci dotycz?ce niedozwolonych substancji i akcesoriów zwi?zanych z narkotykami.
   • Sprzeda?? piwa lub mocnych alkoholi.
   • Sprzeda?? tytoniu lub produktów zwi?zanych z tytoniem.
   • Sprzeda?? leków na recept?.
   • Sprzeda?? broni i amunicji (np. broni palnej, elementów broni palnej, no??y bojowych, paralizatorów).
   • Sprzeda?? produktów stanowi?cych podróbki lub imitacje markowych wyrobów.
   • Sprzeda?? lub dystrybucja wypracowa?? lub prac studenckich.
   • Tre??ci zwi?zane z programami wynagradzaj?cymi u??ytkowników za klikanie reklam lub ofert, przeprowadzanie wyszukiwa??, odwiedzanie witryn internetowych lub czytanie e-maili.
   • Wszelkie inne tre??ci, które s? nielegalne, propaguj? nielegalne czyny lub naruszaj? prawa innych osób.

  Copyright Š Katalog 123seo.com.pl Wszelkie prawa zastrze??one.
  Strona G????wna Przyjaciele | Mapa katalogu