???
Najnowsze wpisy:
Polecamy
???
Statystyki robot??w:

 • Google: 45
 • Msn: 0
 • Yahoo: 17
 • Netsprint: 0
 • Onet: 0
 • Szukacz: 0
 • Statystyki PageRank:

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  2

  3

  2

  2

  95

  Statystyki:
 • Ilo??? wpis??w: 104
 • Wpisy oczekuj?ce: 0
 • Ilo??? kategorii: 213
 • Odwiedziny: 2151907
 • Ods??ony wpis??w: 281516
 • PR: 2
 • Promowane wpisy:
  Najcz???ciej czytane wpisy:

  Regulamin

  Regulamin:


  1. Nie akceptujemy stron niezgodnych z prawem, erotycznych, o niskiej warto??ci
  2. Dodaj?c stron? do naszego katalogu akceptujesz warunki tego regulaminu jak i wszelkich powsta??ych w nim pó??niejszych modyfikacji.
  3. Akceptujemy jedynie strony w j?zyku polskim, strony dodane w innych j?zykach b?d? usuwane.
  4. Ka??dy u??ytkownik ma prawo doda? opis swojej strony internetowej do katalogu byleby strona by??a zgodna z prawem.
  5. Nowe kategorie/podkategorie pojawiaj? si? w katalogu po akceptacji przez administratora.
  6. W katalogu istnieje mo??liwo??? dodawania wpisów zarówno darmowych jak i p??atnych (p??atno??? SMS zgodnie z wybran? grup? wpisu).
  7. Ka??da zg??oszona strona musi mie? unikalny (nie powielany) opis.
  8. Minimalna d??ugo??? wpisu to 400 znaków a maksymalna 5000 znaków.
  9. P??atno??ci w katalogu s? obs??ugiwane przez system DotPay.
  10. Wpisy s? moderowane w najgorszym razie do 7 dni, zwykle w ci?gu 24 godzin.
  11. Administrator katalogu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian we wpisach zarówno w samym opisie jak i w s??owach kluczowych.

   


  Zgodnie z ustaw? o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 roku) serwis super-katalog.malopolska.pl nie b?dzie przekazywa?? adresów e-mail, adresów ip i innych danych o osobach korzystaj?cych z serwisu, osobom trzecim.
  Serwis super-katalog.malopolska.pl u??ywa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze u??ytkownika w celu poprawnego funkcjonowania serwisu.
  W naszym serwisie stosujemy pliki "cookies" w celu:

  1. prowadzenia statystyk odwiedzin u??ytkowników,
  2. wy??wietlania reklam w??asnych oraz reklam podmiotów zewn?trznych.

  U??ytkownik w dowolnym momencie mo??e zmieni? ustawienia przegl?darki, by nie akceptowa??a plików "cookies" lub te?? informowa??a o ich przesy??aniu. Nale??y jednakzwróci? uwag?, i?? nieakceptowanie plików "cookies" mo??e spowodowa? utrudnienia w korzystaniu z serwisu. Standardowo oprogramowanie s??u???ce do przegl?dania stron internetowych domy??lnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies". Ustawienia przegl?darki mog? zosta? zmienione w taki sposób, aby blokowa? automatyczn? obs??ug? plików "cookies" lub informowa? o ich ka??dorazowym przes??aniu na urz?dzenie u??ytkownika. Wi?cej informacji o wy???czeniu automatycznego zapisu plików "cookies" mo??na odnale??? w ustawieniach przegl?darki (oprogramowania, które s??u??y do przegl?dania stron internetowych). Nasza witryna dodatkowo korzysta z Google Analitics, która to us??uga s??u??y do analizy ogl?dalno??ci stron internetowych. Us??uga ta jest udost?pniona przez firm? Google. Dane pobierane przez pliki cookie b?d? przetwarzane i przechowywane przez spó??k? Google na serwerach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych. Dane te potrzebne b?d? do analizy ruchu oraz ??wiadczenia innych us??ug zwi?zanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystania z internetu. Google mo??e równie?? przekazywa? te informacje osobom trzecim.

  Copyright Š Katalog 123seo.com.pl Wszelkie prawa zastrze??one.
  Strona G????wna Przyjaciele | Mapa katalogu